CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.
Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficient gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
De CO2-Prestatieladder kent 5 niveau's.

 

Gebr. Moerland heeft zich in 2012 gecertificeerd op niveau 3.
In 2011 is een eerste CO2-emissie inventarisatie opgesteld door gebruik te maken van de Milieubarometer, een online instrument dat de milieuprestatie en bijbehorende kosten inzichtelijk maakt. De CO2-footprint van het referentiejaar 2011 is in onderstaand figuur weergegeven.
 
2011_CO2_footprint_Moerland.jpg
 
Onze doelstelling is om in 5 jaar tijd 10% van de CO2 emissie te reduceren.
Hiervan zal 8% worden gereduceerd op het brandstofverbruik uit scope 1.
Enkele concrete maatregelen voor de komende 5 jaar (referentiejaar 2011) zijn:

- Inkoop schone en zuinige bestelauto’s
- Inkoop schone en zuinige vrachtauto’s
- Cursus energiezuinig rijden (Het Nieuwe Rijden)
- Cursus efficiënt gebruik van mobiele werktuigen (Het nieuwe draaien)
- Monitoren van brandstofverbruik wagenpark via aanpassing GPS-buddy systeem
- Mobiele werktuigen door leverancier laten instellen op ECO stand.
- Minder printen, meer digitaal

Duurzame Energie:
- Mogelijkheid gebruik aardgas onderzoeken
- Mogelijkheid elektrisch rijden onderzoeken
 
Voortgang en resultaten
Voor het jaar 2013 is wederom een CO2 emissie inventarisatie opgesteld. Deze footprint is in onderstaand figuur weergegeven.
2013_CO2_scope_aangepast.jpg
 
De totale netto uitstoot is 287 ton CO2, waarvan 285 ton CO2 toe te rekenen is aan scope 1.
Hiermee is evenals in 2012 een grote stap gezet in het reduceren van de totale uitstoot.
Het verschil met het vorige jaar wordt veroorzaakt door enerzijds de afname in verbruik brandstof voor de graafmachines. Maar op het onderdeel bestelwagens is het verbruik gestegen.
Een afname in projecten met graafwerkzaamheden resulteert in een afname van het brandstofverbruik van het machinepark. De toename bij het onderdeel bestelwagens heeft te maken met investeringen die in 2013 hebben plaatsgevonden. Zo is er een extra trekker - oplegger combinatie aangeschaft.
Wij zullen dan ook de komende jaren een verdere analyse uitvoeren door oa. het brandstofverbruik af te zetten tegen enerzijds het aantal gereden kilometers van de bedrijfsvoertuigen en anderzijds ten opzichte van de draaiuren van het machinepark.
 
Het Nieuwe Rijden
De cursus 'het Nieuwe Rijden' is door een tweetal collega's in januari 2013 gevolgd bij BLOM verkeerschool in Etten-Leur. Hierbij is de eigen Mercedes Actros gebruikt en zijn diverse tips en rijstijlen aan bod gekomen om efficiënter en bewuster te rijden.
 
Ketensamenwerking
Gebr. Moerland participeert in verschillende overleggen, waaronder Ondernemers Overleg Tholen (OOT) en verschillende afdelingen van Bouwend Nederland. In deze overleggen is Duurzaam Ondernemen en CO2-Prestatieladder een vast onderwerp op de agenda.
Met de Zeeuwse Asfalt Onderneming (ZAO) en Zeeuwse Stromen BV is er vergaande samenwerking op het gebied van opslag en verwerking van restmaterialen asfalt en het gebruiken van elkaar bedrijventerrein ten behoeve van carpoolen en stalling machines.
Tot slot nemen wij deel aan het initiatief BIS, Buizen Inzamel Systeem van Bureauleiding. PVC rest afval wordt aangeboden in speciale BIS big bag's (2m3) voor specialistische verwerking.